PROJEKTOWANIE

Oferujmy usługi kompleksowego projektowania przedsięwzięć technicznych wszystkich branż, gdyż tylko wtedy można zapewnić właściwą koordynację między branżami w projekcie. Specjalizujemy się w projektowaniu w zakresie automatyki przemysłowej, elektroenergetycznym i sanitarnym

Projektujemy automatykę przemysłową. Każda instalacja jest szyta na miarę i dostosowywana do potrzeb Klienta. Po rozpoznaniu Państwa zapotrzebowania nasi inżynierowie dokonują analizy projektu, tworzą koncepcję i przedstawiają ja do akceptacji. Na podstawie koncepcji tworzony jest projekt szaf elektrycznych, okablowania i AKPiA. Programiści przygotowują oprogramowanie na sterowniki PLC, tworzą wizualizację obiektu na panelach HMI i stacjach operatorskich typu SCADA. Następnie gotowy projekt jest uruchamiany i wdrażany u Państwa w firmie.

Systemy dostarczane przez Centrum Energetyczne oparte są o najnowsze rozwiązania dostępne na rynku automatyki przemysłowej.

Dodatkowo w branżach gdzie wymagany jest proces budowlany lub na życzenie Klienta oferujemy usługi:

 

Projekt budowlany

Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treść stanowią instalacje elektryczne silno i słabo prądowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych oraz dokumentacja opisowa i graficzna pozostałych branż stosownie wymaganych zakresem realizacji inwestycji. Dokumenty konieczne do złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na budowę.

  

Projekt wykonawczy

Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treść stanowią instalacje elektryczne silno i słabo prądowe oraz dokumentacja opisowa i graficzna pozostałych branż stosownie wymaganych zakresem realizacji inwestycji w ujęciu szczegółowym. Dokumenty konieczne w celu prawidłowej realizacji inwestycji.

  

Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia z urzędami miast i innymi stronami

W zakresie realizowanych projektów realizacja wystąpień do gestorów. Pozyskiwanie wszelkich koniecznych uzgodnień z wszelkimi instytucjami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

  

Pozyskiwanie map, wywiadów branżowych, wypisów z rejestrów gruntów

W zakresie prowadzonych projektów pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji koniecznej do realizacji inwestycji.

  

Uzgadnianie projektów z zakładami energetycznymi na terenie całej Polski

Występowanie w imieniu Klienta w sprawach związanych z uzgodnieniami projektów i przyjętych rozwiązań technicznych, współpraca z zakładami energetycznymi.

 

Kosztorysowanie

Określanie na etapie realizacji projektów wykonawczych kosztów inwestycji oraz przedmiarów robót elektrycznych z uwzględnieniem kosztów inwestycji oraz przedmiarów robót pozostałych branż wymaganych zakresem realizacji inwestycji.

  

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski to przekazanie przez inwestora określonych obszarów kontroli nad realizowaną inwestycją. W praktyce oznacza to delegowanie zadań inwestora na budowie na wyspecjalizowaną firmę. Nadzór ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod względem technicznym, technologicznym oraz prawnym. Kontrola ta polega min. na weryfikacji zgodności prowadzonych robót z projektem, odbiorach technicznych oraz czynnościach zatwierdzających poprawność realizacji danego etapu – jest niezbędna dla prowadzenia inwestycji. Podsumowując, nadzór inwestorski to kontrola realizacji robót budowlanych w zgodności z dokumentacją projektową (projekt budowlany i wykonawczy), kontrola jakości, wyspecjalizowane doradztwo oraz dbałość o interes Inwestora podczas realizacji inwestycji na każdym jej etapie.

 

Konsultacje i doradztwo

W zakresie realizowanych projektów wsparcie w rozwiązywaniu wynikłych problemów. Pozyskanie najlepszego biura architektonicznego.

 

 

 

Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja