UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Polska ustawa Prawo budowlane określa zasady pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w procesie budowy. Na terenie Polski aby pełnić funkcje np. , kierownika budowy lub inspektora nadzoru, obowiązkowe jest spełnienie kilku wymagań stawianych przez polskie prawo. Są to:

·         Posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności, które w dzisiejszych czasach można uzyskać dokumentując odbyta praktykę do zaakceptowania w lokalnej Izbie Inżynierów Budownictwa a następnie zdając kilkuczęściowy egzamin przed komisją Izby Inżynierów Budownictwa.

·         Aktualnie być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, związane jest to z opłacaniem składek członkowskich.

·         Mieć aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanej funkcji w budownictwie.

Według ustawy Prawo Budowlane, inżynier może zdawać egzamin na uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

·         architektonicznej;

·         konstrukcyjno-budowlanej;

·         drogowej;

·         mostowej;

·         kolejowej;

·         wyburzeniowej;

·         telekomunikacyjnej;

·         instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

·         instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

Każde z powyższych specjalności są osobnymi uprawnieniami. Uprawnienia dzieli sie na wykonawcze i na projektowe, można posiadać oba lub tylko np. wykonawcze. Można posiadać uprawnienia w pełnym zakresie lub w ograniczonym zakresie jeżeli chodzi o wielkość obiektu czy instalacji.

Pracownicy Centrum Energetyczne Sp. z o.o. posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:

·         konstrukcyjno-budowlanej;

·         drogowej;

·         mostowej;

·         telekomunikacyjnej;

·         instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

·         instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 


Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja