UPRAWNIENIA PPOŻ

W Polsce szereg obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz wielu aktów wykonawczych wymusza na pracodawcy (właścicielu, zarządcy, użytkowniku budynku, obiektu budowlanego lub terenu) konieczność zatrudnienia pracownika posiadającego stosowne kwalifikacje do wykonywania określonych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Centrum Energetyczne Sp. z o.o. nie ma takiego obowiązku jednak nasza kadra ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w celu lepszego zapobiegania ryzyk, często związanych z bezpieczeństwem pożarowym czy wybuchowym. Nasi Klienci często są zakładami produkcyjnymi gdzie występują prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne. Chcemy sprostać wymaganiom bezpieczeństwa technicznego jakie oczekuje od nas Klient i rozwijamy nasza kadrę również w tym aspekcie.

 


Kim jesteśmy      Kontakt   Polityka BHP    Misja